Pårørende

Når en person har utviklet en rusmiddelavhengighet vil det være mange personer rundt som opplever situasjonen som vanskelig. Rusmiddelavhengighet er i mange familier en hemmelighet som kan være forbundet med stigma, skyld og skam. Pårørende av rusmiddelavhengige lever ofte i en konstant stress situasjon, og er generelt en utsatt gruppe for å utvikle ulike psykiske og fysiske plager. Rusen har mange ansikter og pårørende har ulike måter å håndtere det som er vanskelig og belastende. Mange kan ha behov for hjelp og støtte for å i ivareta seg selv og andre familiemedlemmer.

Pårørende og nærmeste pårørende «Å stå nært eller være i familie med»

Utgangspunktet og hovedregelen er at pårørende og nærmeste pårørende er den eller de som pasienten velger at dette skal være. Nærmeste pårørende og pårørende vil gjerne være den eller de personene som har familiær tilknytning til pasienten men det kan også være personer utenfor familien, for eksempel en god venn.

Pårørendes rettigheter

Alle pårørende som henvender seg til helsetjenestene skal få generell informasjon om rettigheter, vanlig praksis på området, saksbehandling, mulighet for opplæring og vanlig informasjon om psykiske lidelser og utfordringer knyttet til rusmiddelmisbruk. Helsedirektoratet har utarbeidet en brosjyre med god og utfyllende informasjon rundt pårørendes rettigheter. Brosjyren finnes på helsedirektoratet.no sine sider.

Barn som pårørende

Barn har en lovfestet rett som pårørende som skal sikre at helsepersonell kartlegger situasjonen for barn samt sørger for å ivareta og følge opp det behovet barnet måtte ha. Dette er slik at barn skal få den informasjonen de trenger og dersom det er behov for oppfølging skal prosessene, som kan hjelpe både barn og foreldre til å mestre situasjonen bedre, igangsettes så tidlig som mulig.

Ved innleggelse på døgnklinikk tilrettelegges for at barn og annen familie kan besøke pasienten.

Pårørende og egne pasientrettigheter

Mange pårørende lever i en konstant stress-situasjon, dette gjør at man som pårørende er utsatt i forhold til å utvikle ulike psykisk og fysiske plager og vil være i behov for å motta hjelp for sin egen del. Pårørende får da egne pasientrettigheter som gjør at de kan få et selvstendig behandlingstilbud.