Bergensklinikkene.no Behandlingstilbud

Behandlingstilbud

Avhengighet starter ofte med en vane som gir økt velvære. Vane blir for enkelte en uvane, som kommer ut av kontroll og som har en del negative følger Vårt tilbud innbefatter både rusmidler, vanedannende medikamenter, pengespill og anabole steroider: Uvaner som over tid har utviklet seg til avhengighet, og som man trenger profesjonell hjelp for å komme ut av.

Stiftelsen Bergensklinikkene gir tilbud om Tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) til rusmiddelavhengige, pengespilleavhengige og pårørende.

Du finner våre behandlingstilbud på følgende steder i Bergensområdet:

  • Bergensklinikkene Hjellestad, Flyen 30
  • Bergensklinikkene Skuteviken, Nye Sandviksvei 84
  • Bergensklinikkene Sentrum, Vestre Torgg 11

I behandling hos Bergensklinikkene vil du møte sosial- , psykolog- og helsefaglig/medisinskfaglig fagmiljø og spesialister i samarbeid om behandlingstilbudene og ditt behandlingsløp.

Stiftelsen Bergensklinikkene kan gi tilbud om:

  • Poliklinisk behandling
  • Dagbehandling
  • Døgnbehandling: Avrusning, Stabilisering og videre døgnbehandling
  • Oppsøkende behandlingstjenester
  • Frivillig tvang (tilbakehold i institusjon med samtykke etter Lov om helse- og omsorgstjenester)
Stiftelsen Bergensklinikkene har egen 

Ungdomsavdeling

 med behandlingstilbud både poliklinisk  og i døgnbehandling. Alle behandlingstilbud i 

Bergensklinikkene er 

kjønnsspesifikke

 – dvs. egne behandlingsavdelinger  for menn og for kvinner. «JOBB først» er et nytt tilbud til alle pasienter ved Avdeling Unge og Dagavdelingen som ønsker seg ut i ordinært arbeid. Tilbudet gir arbeidsrettet oppfølging som en del av den ordinære rusbehandlingen ved klinikken: 

Stiftelsen Bergensklinikkenes behandlingsprofil bygger på anerkjent internasjonal behandlingsforskning. Våre mål er at den avhengige og hans/hennes nærmeste omgivelser skal mestre avhengihetsproblemet. Samarbeid med den øvrige helse- og sosialtjenesten er en nødvendig forutsetning for et godt behandlingsresultat.

Ideologi: Stiftelsen Bergensklinikkene bygger på et helhetlig menneskesyn som erkjenner at alle mennesker er unike og verdifulle med individuelle, kulturelle og samfunnsmessige behov og ressurser. Stiftelsen Bergensklinikkene gir Tverrfaglig Spesialisert Behandling (TSB) til personer med alle typer rusmiddelavhengighet og spillavhengighet samt til pårørende.

Stiftelsen Bergensklinikken tar imot pasienter på forespørsel fra vurderingsenheter for TSB utpekt av Regionale helseforetak(RHF). Henvisning til behandling sendes vurderingsenhet enten fra fastlege eller sosialtjeneste. Pasienter har rett til selv å velge vilken Vurderingsenhet som skal foreta vurdering av henvisning til behandling og rettighetsvurdering ihht Pasientrettighetsloven §2-2. For Pasienter som kan komme i TSB/rusbehandling etter kriteriene for Raskere Tilbake kan henvisningen sendes direkte til Stiftelsen Bergensklinikkene.  I  Bergens området av Helseregion Vest er det organisert en vurderingsenhet TSB i Helse Bergen, Avdeling for rusmedisin. I de øvrige foretaksområdene i Helseregion Vest finnes det flere Vurderingsenheter både i private/ideelle behandlingsvirksomheter og i helseforetak.

Mer om:  Behandling av rusproblemer i TSB (Tverrfaglig Spesialisert Behandling)

BEHANDLINGSTJENESTER

POLIKLINIKK:
Behandling uten innleggelse i form av individualsamtaler, par- og familiesamtaler og gruppeterapi.  De polikliniske tjenestene finnes i  Skuteviken,Nye Sandviksvei 84, på Hjellestad, Flyen 30, Hjellestad og i Sentrum, Vestre Torggt. 11. Poliklinikktilbudet omfatter følgende tjenester:

VOKSENPOLIKLINIKK

PSYKIATRISK UNGDOMSTEAM (PUT)

AMBULANTE/UTADRETTEDE TJENESTER: Tverrfaglig behandling på spesialisert nivå gitt i eller nær hjemmet eller hos annen samarbeidspart i helse-/sosialtjenesten uten at pasienten må møte i poliklinikk eller innlegges i institusjon.

Kveldsåpen poliklinikk i Skuteviken en kveld i uken.

DAGBEHANDLING:
Tilbud til pasienter som har behov for mer oppfølging og behandling enn det som kan tilbys i poliklinikk og uten at pasienten må bo på institusjon (i døgnbehandling) i alt 9 plasser. Dagbehandling skjer i hovedsak på Hjellestad.

DØGNBEHANDLING:
Stiftelsen Bergensklinikkene har ulike behandlingstjenester med innleggelse (døgntilbud) i Skuteviken og på Hjellestad.

STABILISERING etter avrusning; for menn i  Skuteviken 10 plasser, for kvinner på Hjellestad 4 plasser 1 – 3 uker

VIDERE BEHANDLING etter avrusning;  Hjellestad 27 plasser med egne avdelinger for menn og kvinner 1 – 6 måneder

UNGDOMSBEHANDLING/UNGDOMSAVDELING  for pasienter under 25 år på Hjellestad; 10 plasser opptil 9 måneder

Døgntilbudet er kjønnsspesifikt med egne avdelinger for kvinner og menn.

AVRUSNING:
Døgnplasser forbeholdt spesialisert medisinsk avrusning, bl.a. med direkte innlegging fra Bergen legevakt, og/eller opptrapping av medikamenter (i LAR) i de første dagene av behandlingen eller så lenge det er behov for døgnkontinuerlig legetilsyn.  Anslått behandlingstid er 3-7 dager. 26 avrusningsplasser i Skuteviken m egne avdelinger for menn og kvinner (7 plasser).

Om behandling av avhengighetsproblematikk:
Behandlingen av avhengighetsproblematikk krever en differensiert og individualisert tilnærming. Det finnes bl.a. mange ulike typer rusproblemer knyttet til ulike stoffer og bruksmiljøer. Noen pasienter har et moderat rusmiddelbruk eler avhengighet, i andre tilfeller dominerer rusmiddelbruken eller spilleavhengigheten hele livssituasjonen.

Sammensatte problemstillinger
Rusproblematikk og spilleavhengighet er ofte sammenvevd med andre typer problemer. Det kan være helseskader, det kan være psykiske problemer og forskjellige typer sosial problematikk i forhold til familie, arbeidsliv, økonomi, o.s.v. Kompleksiteten stiller krav til utformingen av et hjelpetilbud. Pasientene kan behøve hjelp på mange forskjellige områder, noe Stiftelsen Bergensklinikkene har valgt å møte ved hjelp av tverrfaglige behandlingsenheter. Både internt i organisasjonen og i forhold til eksterne hjelpeinstanser er det viktig å koordinere behandlingskjeder og ivareta alle aspekter ved en behandlings-prosess.

Den gode samtalen
Grunnelementet i behandlingsoppleggene i Stiftelsen Bergensklinikkene er ” den gode samtalen”. Man tar utgangspunkt i pasientens egenopplevelse og så langt som mulig i hennes/hans ideer om hva som kan være gode løsninger på problemet. Gjennom samtaler kartlegges problemene, det bygges motivasjon; det legges planer; det gis støtte og kontroll rundt gjennomføringen av en planlagt utviklingsprosess.

En samtalebasert behandlingsform krever kompetanse og trening hos personale.
Stiftelsen Bergensklinikkene prioriterer høyt utviklingen av samtaleteknikk, f. eks. gjennom Endringsfokusert rådgivnings-metodikk.

Aktive pasienter
Behandlingsprosessen krever også betydelig trening og egenaktivitet fra pasientens  side. I døgninstitusjonene legges det til rette for oppøving av nødvendige ferdigheter, samt at det arbeides for at pasientene skal etablere gode dagliglivsvaner, bl.a. gjennom fysisk trening. God behandling bygger på en aktiv pasient – aktiv både i forhold til sine egne valg og egen motivasjon, og i forhold til atferd og dagliglivsaktivitet.

Medikamentbruk
Ved siden av å arbeide med de psykologiske og atferdsmessige sidene ved en behandlingsprosess, ser vi betydningen av å utnytte den støtte som finnes i ulike typer medikamenter. Legemiddelassistert rehabilitering gjennom medikamentene Metadon og Subutex har stått sentralt i dette arbeidet. . Det er også utviklet kompetanse på klinisk bruk av medikamenter for å kontrollere alkoholbruk eller å dempe sug etter alkohol og derved sjansen for tilbakefall. Det høye innslaget av psykiske lidelser hos den rusmiddelskadde krever også at  behandlingssystemet har kompetanse i bruk av psykofarmaka.

Velg behandlingssted

Du har rett til å velge behandlingssted i hele Norge når du har fått en henvisning. På helsenorge.no finner du oversikt over behandlingssteder, og kan sammenligne ventetidene for utredning og behandling

Velg behandlingssted på helsenorge.no: https://helsenorge.no/velg-behandlingssted

Dine rettigheter som pasient 

Se oversikt over dine rettigheter som pasient på helsenorge.no: https://helsenorge.no/rettigheter